REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Sky Pole Studio zwanym dalej studiem lub szkołą jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Sky Pole Studio mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.skypole.pl.
 3. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z treścią regulaminu.
 4. Sky Pole Studio zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie zasad w regulaminie, a także informacje o wszelkich zmianach dotyczących grafiku, płatności za zajęcia oraz godzin pracy studia, zostaną opublikowane na stronie www.skypole.pl.
 5. Pracownicy studia mają prawo wyprosić osobę, która swoim zachowaniem narusza postanowienia regulaminu oraz uniemożliwia innym klientom pełne korzystanie z oferty studia. Osoba wykluczona z zajęć nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych na zajęcia, a w przypadku karnetu wejście zostanie potrącone.
 6. Klient ponosi pełną finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie studia i zobowiązuje się do ich niezwłocznej naprawy.
 7. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).
 8. Podczas wynajmu sali, w pomieszczeniach mogą przebywać osoby towarzyszące, chyba że pracownik studia nie wyrazi zgody na ich obecność.
 9. Na salę można wnosić oraz pić napoje, ale zabrania się konsumować pożywienia.
 10. Na salę taneczną klient może wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym lub bez obuwia. Na zajęciach pole dance klient powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, przystosowanym do uprawiania tej dyscypliny sportu np. szortach i koszulce na ramiączka oraz obowiązkowo bez biżuterii. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 11. Na teren studia nie mogą wejść osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Osobom przebywającym w studiu zabrania się korzystania z jakichkolwiek używek (obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów).
 12. Na terenie studia obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
 13. Na terenie studia należy zachować czystość i kulturę osobistą.
 14. Korzystanie z prywatnych aparatów, telefonów i kamer oraz publikacja wykonanych za ich pomocą obrazów i filmów są dozwolone tylko wtedy, gdy publikacja ta nie wpływa negatywnie na markę Sky Pole Studio.
 15. Sky Pole Studio może wykonywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, a klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji wyżej wymienionych zdjęć i filmów. Dotyczy to zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Sky Pole Studio i jego Partnerów.
 16. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Sky Pole Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.
 17. W sytuacjach losowych Sky Pole Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zajęcia kursowe zostaną zrealizowane w innym wskazanym przez Sky Pole Studio terminie. Jeśli Klient nie może wziąć w nich udziału, to zostanie mu wskazany inny możliwy termin odrobienia zajęć.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2016.

Uczestnictwo i zapisy na zajęcia:

 1. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami, którzy wykupią karnet, voucher, wejście jednorazowe lub posiadają aktywną kartę partnerską akceptowaną przez szkołę. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w przedstawionym Regulaminie.
 2. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
 3. Na usługi świadczone przez Sky Pole Studio należy zawsze zapisać się osobiście w recepcji studia, telefonicznie w godzinach pracy studia, drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres info@skypole.pl, poprzez system rezerwacyjny dostępny pod adresem: http://skypolestudio.reservante.pl lub wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.
 4. Klient chcący skorzystać z zajęć w Sky Pole Studio zobowiązany jest zgłosić się w recepcji i ukazać odpowiedni dokument umożliwiający mu wejście na zajęcia (karnet, kartę członkowską, kartę partnerską wraz z dowodem tożsamości, voucher lub groupon).
 5. Klienci z kartami partnerskimi każdorazowo będąc w studio zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości. Dane nadrukowane na kartach partnerskich powinny być takie same jak na dokumencie tożsamości.
 6. Każdy klient z kartą Partnerską zobowiązany jest wpłacić jednorazową kaucję w wysokości 100zł. Kaucja zwracana jest na życzenie klienta jeżeli wcześniej nie została pobrana przez recepcję. Kaucję wpłacamy przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Kaucja jest możliwa do odebrania tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty (KP). Klient odbierający kaucję musi się stawić osobiście do studia.
 7. Klienci, którzy mają wpłaconą kaucję a nie uczęszczali, nie uczęszczają lub nie będą uczęszczali na zajęcia lub kursy przez okres większy niż 90 dni od dnia ostatniej zarejestrowanej wizyty w studiu, to ich kaucja została lub zostanie pobrana przez szkołę.
 8. Klient z kartą Partnerską (Multisport Plus), który wpłacił kaucję może uczestniczyć w zajęciach w Sky Pole Studio parę razy dziennie. Przy innych kartach partnerskich (OK SYSTEM, FitProfit i FitSport) jest możliwość uczestniczenia w kolejnych zajęciach jedne po drugim, ale wtedy wymagana jest dopłata 15zl.
 9. Liczba osób w grupach jest ograniczona.
 10. Zajęcia odbywają się przy minimum 8 osobach na sali tanecznej. Przy mniejszej ilości osób Sky Pole Studio decyduje o tym, czy zajęcia się odbędą.
 11. W przypadku małej ilości Klientów Sky Pole Studio ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku Sky Pole Studio proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 12. Karnet  wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą w wysokości 10zł.
 13. Każdy karnet ważny jest jeden miesiąc od dnia zakupu.
 14. W sytuacji, kiedy klient wcześniej uiścił opłatę za kurs, zajęcia lub wynajem sali, ale nie może być obecny we wskazanym terminie, studio nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 15. Sky Pole Studio nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia.
 16. Klient może odwołać swoją obecność na zajęciach w Sky Pole Studio w terminie nie krótszym niż 8 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli klient nie będzie obecny na zajęciach i nie odwoła uprzednio swojego udziału w odpowiednim czasie, zajęcia przepadają, a Sky Pole Studio zastrzega sobie prawo do zajęcia części kaucji (pierwsza-nieobecność 30zł, druga-nieobecność 30zł, trzecia-nieobecność 40zł) za nieterminowe odwołanie rezerwacji (dotyczy klientów z kartami partnerskimi). W przypadku nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia, studio zawiesza klientowi karnet na czas powrotu do zdrowia, po okazaniu przez klienta ważnego dokumentu wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.
 17. Klient z karnetem open, który nie zjawi się na zajęciach i nie poinformuje nas odpowiednio wcześniej o nieobecności traci dzień z ważności karnetu. Sytuacja będzie się powtarzać przy kolejnych nieobecnościach.
 18. Czas realizacji usługi typu wynajem sali liczy się od momentu, na który zostało zarezerwowane jej wykonanie.
 19. Zniżki i promocje oferowane przez Sky Pole Studio nie łączą się.
 20. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Sky Pole Studio zamierzają ubiegać się o fakturę, mają obowiązek do 5 dni od daty wpłaty, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV. Faktury wystawiane są do 21 dni po dokonanej wpłacie.
 21. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.

Płatności:

 1. Pełna oferta studia wraz z aktualnym cennikiem znajduje się na stronie www.skypole.pl, odpowiednio w zakładkach Oferta i Cennik.
 2. Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz profilu studia na Facebooku.
 3. Klient może dokonać wpłaty przelewem na konto, gotówką w recepcji studia i poprzez płatność terminalem. Usługa zostanie zrealizowana dopiero po uiszczeniu wymaganej kwoty.

Bezpieczeństwo:

 1. Osoby biorące udział w zajęciach w Sky Pole Studio robią to na własną odpowiedzialność. Sky Pole Studio nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody,  urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 3. Sky Pole Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie klientów pozostawione w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach Sky Pole Studio. Dopuszczalne i wskazane jest zabranie wartościowych przedmiotów ze sobą na salę.
 4. W przypadku ewentualnej kradzieży Sky Pole Studio zobowiązuje się do zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję. Kursanci powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 5. Kluczyki do szafek w szatni są wydawane w recepcji studia. By otrzymać kluczyk kursant pozostawia w recepcji karnet Sky Pole Studio, kartę partnerską lub dokument ze zdjęciem.
 6. Za zgubienie lub złamanie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 7. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Sky Pole Studio. Po zakończeniu zajęć kursanci są zobowiązani pozostawić szafkę zamkniętą. Kluczyk do szafki zwracany jest na recepcję, a karnet, karta partnerska lub dokument ze zdjęciem należący do kursanta są oddawane kursantowi.
 8. Zabrania się przebywania na sali treningowej/tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.
 9. Osoby przebywające na sali zobowiązane są podporządkować się poleceniom instruktora.
 10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do poleceń instruktora.
 11. Uczestnicy zajęć pole dance na wszystkich poziomach zaawansowania nie mogą sami wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba, że Instruktor stwierdzi, że Uczestnik zajęć może daną figurę wykonać samodzielnie.
 12. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Sky Pole Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 14. Uczestnicy zajęć Pole Dance zobowiązują się do przestrzegania zasady o nie stosowaniu w dniu zajęć balsamów, kremów, oliwek i innych produktów do smarowania ciała.
 15. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz drążków.
 16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 17. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole Dance.
 18. Drążków (rur do tańca) nie należy czyścić wodą ani alkoholem, czy też jakimkolwiek własnym środkiem. Należy do tego celu używać tylko i wyłącznie przeznaczonego do tego płynu wskazanego przez Instruktora.
 19. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.
 20. Klient zobowiązuje się dbać o sprzęt na którym ćwiczy. Każda awaria sprzętu powinna być niezwłocznie zgłoszona Instruktorowi zajęć.
 21. Ingerencja w sprzęt (rozkręcanie lub zakręcanie sprzętu) bez udziału Instruktora jest zabronione.

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do właścicieli Sky pole Studio drogą mailową na adres: biuro@skypole.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

Ochrona wizerunku oraz własności intelektualnej:

 1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.skypole.pl bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Sky Pole Studio.
 2. Uczestnik zajęć Sky Pole Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Sky Pole Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Sky Pole Studio i jego patronów.

Kwestie organizacyjne dotyczące kursów:

 1. Uczestnictwo w kursie w Sky Pole Studio jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU.
 2. Kursy składają się z określonej liczby lekcji i odbywają się w ustalone przez Sky Pole Studio dni i godziny.
 3. Cena kursu znajduje się na stronie www.skypole.pl, odpowiednio w zakładkach Oferta i Cennik.
 4. Gwarancją rezerwacji miejsca jest uiszczenie opłaty za kurs i przesłanie na adres info@skypole.pl potwierdzenia przelewu wraz z danymi klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data i godzina rozpoczęcia kursu). Kurs można także opłacić na miejscu w studio.
 5. Po uiszczeniu opłaty nie ma możliwości rezygnacji z kursu. Możliwa jest natomiast zmiana daty rozpoczęcia kursu.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach kursantki, Studio nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia; zajęcia przepadają.
 7. Grupa liczy określoną przez Sky Pole Studio liczbę osób. W przypadku mniejszej ilości osób, organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu.
 8. Uczestnik zapisując się na kurs jest świadomy swojego stanu zdrowia i zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie Pole Dance (przeciwwskazaniami są m.in. ciąża, stan przed i pooperacyjny, dyskopatia, nadciśnienie, poważne choroby i zwyrodnienia kręgosłupa, złamania i zwichnięcia).
 9. Sky Pole Studio akceptuje karty partnerskie na kursach (multisport plus, fitprofit, fitsport, OK System). Klient z kartą partnerską wpłaca przed pierwszymi zajęciami jednorazową kaucję zwrotną w wysokości 100zł. Przy każdych zajęciach kursowych osoba posiadająca kartę partnerską OK System dopłaca 10zł.
 10. Sky Pole Studio zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji w całości, gdy klient nie spełni warunków, które zostaną klientowi przekazane przed rozpoczęciem kursu (określona liczba obecności na zajęciach kursowych – pole dance 8, kursy szpagatowe 8).
 11. Klienci, którzy mają wpłaconą kaucję a nie uczęszczali, nie uczęszczają lub nie będą uczęszczali na zajęcia lub kursy przez okres większy niż 90 dni od dnia ostatniej zarejestrowanej wizyty w studiu, to ich kaucja została lub zostanie pobrana przez szkołę.
 12. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności. Nieobecności można odrabiać wyłącznie do dnia zakończenia kursu (w wyjątkowych sytuacjach tydzień później) na zajęciach porannych oraz weekendowych od piątku do niedzieli. Jest też możliwość odrobienia zajęć w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu terminu z recepcją. O każdym odrobieniu zajęć należy poinformować recepcję szkoły.
 13. W przypadku chęci uczestnictwa w kontynuacji kursu, wpłacona kaucja przechodzi na kurs kolejny tylko i wyłącznie wtedy, gdy klient był na wszystkich zajęciach kursu poprzedniego. W przypadku nieobecności, klient musi ponownie wpłacić kaucję w wysokości 100zł.
 14. Deklaracja chęci uczestnictwa w kolejnym kursie jest wiążąca. Sky Pole Studio zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji, gdy klient nie zjawił się na zapisanym kursie.